Vladimír Bačišin
Foto: TZA (Flickr, licencia Creative Commons)
Vladimír Bačišin
Foto: Európska rada (licencia Creative Commons)
Vladimír Bačišin
Foto: Svetová banka, licencia Creative Commons
Vladimír Bačišin
Foto: Cayusa (Fllickr.com, licencia Creative Commons)
Vladimír Bačišin
Tomáš Mrva
Leo Singer
Foto: SXC.hu
Tomáš Mrva

Nikolaj Kondratiev a dlhé cykly ekonomickej konjunktúry

Foto: Sunova Surfboards (licencia Creative Commons)

Mnohých trápi otázka: „Ako predvídať ekonomické krízy, ktoré sa podobajú na tú, ktorá sa začala v roku 2008? Ako by sme predvídaním dokázali aspoň utlmiť negatívne dopady kríz?“ Je to možné, ak budeme poznať fundamentálne zákonitosti ekonomického vývoja, ktoré prináša teória Nikolaja Kondratieva.

Ak sa stretnete v ekonomickej literatúre s tematikou inovácie a ekonomické cykly, narazíte na práce svetoznámeho ruského ekonóma Nikolaja Kondratieva (4. 3. 1882 - 17.9. 1938), ktorý zomrel v stalinskom gulagu pred 75 rokmi. Je autorom teórie o dlhých ekonomických cykloch konjunktúry. Nikolaj Kondratiev založil v roku 1920 v Moskve Ústav konjunktúry. V tom istom čase v USA Wesley Clair Mitchell založil National Bureau of Economic Research (NBER). Obaja ekonómovia sa poznali a súčasne sa zaoberali ekonomickými cyklami. Išlo o v tej dobe rešpektovanejšie vedecké pracoviská na svete.

Ako môžeme poznatky Nikolaja Kondratieva aplikovať na súčasnú ekonomiku? Ekonomika predsa nemôže stúpať stále. Významní ekonómovia v deväťdesiatych rokoch hovorili o tom, že hospodárska politika sa naučila moderovať výkyvy rastu, a je potrebné zaoberať sa udržateľným rastom. Realita vyvrátila ich názory propagované stredným prúdom ekonomickej teórie.

Prvý signál o problémoch v svetovej ekonomike sa objavil v roku 2006. Koncom roku sa práve v databáze NBER objavil článok, ktorý mal v titulku slová „nezrovnalosti na americkom hypotekárnom trhu“. Podľa jeho obsahu však na americkom hypotekárnom trhu neboli len nezrovnalosti, ale prichádzala katastrofa. Preto som v roku 2007 napísal článok, v ktorom som konštatoval, že americká kríza sa nevyhne ani Európe a ani Slovensku. Mnohí sa smiali, lebo nepoznali teóriu dlhých ekonomických cyklov Nikolaja Kontratieva.

Čo hovoria o súčasnom stave svetovej ekonomiky jej zákonitosti? Raz za päťdesiat rokov sa do fázy poklesu dostanú súčasne štyri ekonomické cykly, ktoré majú rôznu časovú dĺžku. Tým že všetky štyri sú v poklese, ekonomika sa dostáva do stavu rezonancie, teda efekt poklesu sa zosilňuje. Pozrime sa o aké štyri cykly ide.

Štyri ekonomické cykly

Cykly Kitchina - to sú krátkodobé ekonomické cykly s typickou periódou 3 – 5 rokov, ktoré objavil v roku 1923 americký ekonóm Joseph Kitchin. V rámci tohto cyklu dochádza k narušeniu a aj obnove trhovej rovnováhy dopytu a ponuky tovarov na trhu, ktorému zodpovedá určitá úroveň a pomer trhových cien. Nikolaj Kondratiev nazýval rovnováhu dosahovanú na trhu v rámci cyklu Kitchina rovnováhou prvej úrovne.

Cykly Juglara – ide o strednodobé cykly s charakteristickou dĺžkou 7 – 11 rokov. Sú pomenované podľa francúzskeho ekonóm Clémenta Jurglara, ktorý ako jeden z prvých opísal cykly. Na rozdiel od cyklov Kitchina sa pozorujú nielen kolísania objemov tovarov, zásob tovarov v skladoch výrobcov a predávajúcich, ale aj v úrovni zaťaženia výrobných kapacít, v raste nezamestnanosti, ale aj znížením investícií do základného kapitálu. Cykly Juglara detailne analyzoval v práci Kapitál Karl Marx. Nikolaj Kondratiev pomenoval rovnováhu dosahovanú v tomto cykle rovnováhou druhej úrovne. Cykly Juglara sa prejavili vstupom svetovej ekonomiky do recesie, podstatným znížením vyťaženosti výrobných kapacít, rastom nezamestnanosti a znížením tempov obnovenia rastu základného kapitálu.

Cykly Kuznetsa – sú ekonomické cykly objavené v roku 1930 americkým ekonómom ruského pôvodu Simonom Kuznetsom s charakteristickou časovou periódou 20 – 22 rokov. Ten spájal tieto cykly s demografickými procesmi a príslušnými zmenami v objeme stavebných prác. V súčasnosti sa cykly Kuznetsa posudzujú v širšom kontexte ako infraštruktúrne cykly. S cyklom Kuznetsa sú synchránne poklesy cien nehnuteľností. Pokles v cykle Kuznetsa sa v rokoch 2007 – 2008 prejavil v hypotekárnej kríze a prudkom znížení tempa objemov stavebnej produkcie a výstavby bytov. Prejavil sa poklesom výstavby výrobných kapacít a infraštruktúry a tiež poklesom cien nehnuteľností

Cykly Kondratieva – niekedy nazývané K-cykly, supercykly, veľké vlny, dlhé vlny, K-vlny alebo dlhé ekonomické cykly. V roku 1920 ich objavil Nikolaj Kondratiev. Charakteristická dĺžka je 52 rokov, plus mínus 10 rokov. Cyklus pozostáva z dvoch striedajúcich sa fáz – ekonomického poklesu a ekonomického rastu. Výskumy a závery Kondratieva boli založené na empirickej analýze veľkého množstva údajov mnohých krajín za 100 až 150 rokov – indexy cien, štátne dlhové cenné papiere, nominálna mzda, zahraničnoobchodný obrat, ťažba uhlia, zlata, výroba olova, železa a podobne.

Všetky uvedené cykly majú rôznu dĺžku a dosahujú svoje najnižšie hodnoty v rôznom čase. Po páde keď sa dosiahne rezonancia, začínajú fungovať v protikladných fázach. Po synchrónnom páde neexistuje homogénny jav, ale sumu kolísaní s rôznymi amplitúdami. V roku 2008 finančná kríza viedla k podstatnému zníženie dopytu v USA a vo svete, čo viedlo k zníženiu výroby. V rokoch 2010 a 2011 svetová ekonomika zaznamenala mierny rast, ktorý bol dôsledkom rôznej amplitúdy kratších cyklov ekonomickej konjunktúry. Bolo to aj vďaka štátnym stimulom zameraným na podporu rastu v roku 2009. Ich efekty vyprchali... Boli to napríklad nové automobily za odpustky štátneho rozpočtu. Išlo len o vyriešenie problematiky prebytočných zásob.

Odhad vývoja veľkých cyklov ekonomickej konjunktúry

1.cyklus Roky
klesajúci trend polovica XVIII. storočia - koniec roku 1780
stúpajúci trend koniec roku 1780 - po roky 1814 - 1820
2. cyklus  
klesajúci trend roky 1814 -1820 do rokov 1844 - 1851
stúpajúci trend od rokov 1844 -1851 do rokov 1870 - 1875
3. cyklus  
klesajúci trend od rokov 1870 - do 1875 do rokov 1890 - 1896
stúpajúci trend od rokov 1890 - 1896 do rokov 1914 - 1920
4. cyklus  
klesajúci trend od rokov 1914 - 1920 do rokov 1939 - 1945
stúpajúci trend od rokov 1939 - 1945 do rokov 1966 - 1971
5. cyklus  
klesajúci trend od rokov 1966 - 1971 do rokov 1980 - 1985
stúpajúci trend od rokov 1980 - 1985 do rokov 2003 -2008
6. cyklus  
klesajúci trend od rokov 2003 - 2008 do rokov 2020 - 2025
stúpajúci trend od rokov 2020 - 2025 do rokov 2044 - 2050

Prameň: Vladimír Bačišin, vlastné prepočty autora

Ako sa bude vyvíjať svetová ekonomika v najbližších rokoch? Svetová ekonomika sa bude v rámci cyklu Juglara nachádzať v poklese v rokoch 2013-2014. Cyklus Kuznetsa dosiahne najväčší pád v rokoch 2017 – 2018, čoho dôkazom je pokles dopytu na nehnuteľnosti a pokles ich cien. Depresia v cykle Kuznetsa bude pokračovať prinajmenej v rokoch 2018-2019. V cykle Kondratieva sa klesajúca fáza skončí nie skôr ako v rokoch 2018 – 2020, keď by mal vzniknúť nový technologický systém, ale technológia, ktorá bude mať prelomový význam pre ekonomiku.

Znamená to, že druhý pokles ekonomiky nás čaká v rokoch 2012 – 2015, keď sa budú všetky vyššie menované cykly nachádzať v stave depresie. V tomto čase sa dajú očakávať podstatné zmeny vo fungovaní finančného systému globálnej ekonomiky.

(Autor pôsobí na Paneurópskej vysokej škole)

vybrali.sme.sk vybrali.sme.sk    facebook Pridať na FaceBook    print Vytlačiť

Najčítanejšie články

Najčítanejšie články za posledných 7 [30] dní

Inzercia